Back

ⓘ Здравје
                                               

Здравје

Здравје е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или на телесни недостатоци. Оваа дефиниција е дадена од Светската здравствена организација и го опишува човековото здравје во неговата сеопфатна смисла. Иако оваа дефиниција била тема на многу контроверзности, главно заради недостатокот на практични вредности и проблемот создаден со употребата на зборот "целосна", таа останува до сега како најистрајна. Постојат и бројни други дефиниции за здравјето: во поопшта смисла, здравјето претставува ниво на функционална или метаболна ефикасност на ...

                                               

Репродуктивно здравје

Во рамките на дефиницијата за здравје на Светската здравствена организација според којашто здравјето е дефинирано како состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или деформитет, репродуктивното здравје или сексуалното здравје/хигиена обрнува внимание на репродуктивните процеси, функции и на репродуктивниот систем во сите фази од животот. Според тоа, под репродуктивно здравје се подразбира дека луѓето можат да имаат одговорен, задоволувачки и побезбеден сексуален живот и дека се способни да се размножуваат и притоа ја имаат слободата да одл ...

                                               

Институт за јавно здравје на Македонија

Институтот за јавно здравје е институција на Република Македонија која има фунција за заштита и превентива на населението од болести. Институтот е важна мултидисциплинарна, научна и наставна установа, која дејствува во областа на превентивната медицина во Македонија со тендеција да прерасне во референтна и меѓународно стручно призната институција. До 2009 година институцијата го носеше името Републички завод за здравствена заштита. Со здравствените реформи и развојот на научната дејност институцијата се ребрендира во Институт за јавно здравје, во чиј состав работат акредитирани лаборатории ...

                                               

Млекара "Здравје" Радово

Млекара "Здравје" Радово - друштво со ограничена одговорност за производство на млеко и млечни производи, со производствени погони во Радово, Куманово и Битола.

                                               

Користење на дигитални медиуми и ментално здравје

Поврзаноста помеѓу користењето на дигитални медиуми и менталното здравје се тема на студија на многу истражувачи - претежно психолози, социолози, антрополози и медицински лица - пред сè од средината на 1990-те години, после појавата и распротранувањето на World Wide Web. Обемен дел од истражувањето е поврзано со објаснување на феномени како прекумерна употреба кои се познати како "дигитални зависности". Овие феномени се манифестираат на различни начини во многу општества и култури. Некои ексепрти ги имаат истражувано и позитивните страни на умерена употреба на дигитални медиуми во разлини ...

                                               

Институт за јавно здравје

Институт за јавно здравје е институција на Република Македонија која има фунција заштита и превентива на населението од болести. Институтот е важна мултидисциплинарна, научна и наставна установа, која дејствува во областа на превентивната медицина во Македонија со тендеција да прерасне во референтна и меѓународно стручно призната институција.

                                               

Здравствени науки

Здравствена наука е применета наука која се занимава со здравје, а вклучува многу поддисциплини. Постојат два пристапа кон здравствената наука: проучувањето и истражувањето на човечкото тело и здравствено-поврзани предмети за да се разбере како луѓето функционираат, и употребата на тоа знаење за подобрување на здравјето и за превенција и лекување на болести. Здравстеното истражување се заснова на основните науки на биологија, хемија и физика како и голем број на мултидисциплинарни полиња на пр. медицинска социологија. Некои од другите истражувачки-ориентирани научни полиња кои имаат големи ...

                                               

Х.Е.Р.А.

Х.Е.Р.А. е непрофитна организација формирана со слободно здружување на граѓаните, со цел остварување на основното човеково право на жените, мажите и младите да бидат информирани и да можат слободно да го остваруваат својот избор во однос на сексуалното и репродуктивното здравје, како и застапување за обезбедување на тоа право.

                                               

Нада Поп-Јорданова

Нада Кожинкова Поп-Јорданова - македонски научник и професор од областа на медицината, психологијата, психосоматиката, член на МАНУ.

                                               

Ветерина

Ветерина е гранка на медицината која се занимава со превенција, дијагностика и лечење болести, пореметувања и повреди кај животните. Обемот на ветеринарската медицина е широк, ги покрива сите животнски видови, домашни и диви, со широк спектар на услови кои можат да влијаат на различни видови. Ветеринарна медицина е многу распространета, и со и без стручен надзор. Професионалната нега најчесто ја предводат ветеринари, но и ветеринарен техничари. Ветеринарната медицина помага на човековото здравје преку следење и контролирање на зоонозите болести кои се пренесуваат од животни на луѓе, на без ...

                                               

Максим V Цариградски

Тој се родил како Максимос Вапорцис во северна Турција, во градот Синоп во Кастамонискиот вилает, на крајбрежјето на Црното Море. Тој најпрво се образовал, под заштита на митрополитот Германос Каравангелис од Амасија, во Теолошкото училиште на Халките, Истанбул. Во 1918 бил назначен за ѓакон. Со ова напредување тој исто така станал учител во градското училиште во Тејра. Работел како архиѓакон под нарзор на митрополитите Грегориј Халкидонски и Јоаким Ефески. Во 1920 станал архиѓакон во самата Вселенска патријаршија. Во 1946 тој станал цариградски патријарх. Тој бил познат по неговите "левич ...

                                               

Медобросија

Mедобросија претставува густ, вискозен производ, со ароматичен мирис, и богат вкус јаткасти и шумски овошја и мед. Содржи специфични материи, различни видови на шеќери, а првенствено гликоза и фруктоза. Освен гликозата и фруктозата Медобросија содржи протеини, аминокиселини, ензими, органски киселини, повеќето витамини коишто му се потребни на човековиот организам, минерални материи, полен и други материи, а може да содржи и сахароза, малтоза и други полисахариди. Благодарение на големата содржина на прости шеќери, витамините, минералните материи, Медобросија претставува лесно стварлива хр ...

                                               

Фармацевтски-лабораториски техничар

Зборот фармација потекнува од зборот pharma кој бил користен во текот на 15-17 век. Сепак неговите оригинални корени потекнуваат од грчкиот збор Pharmakos што значи дрога или лек.

                                               

Фитнес

Фитнесот овозможува фантастична можност за одржување на здравјето на телото и духот. Билдерите прават големи мускули со кревање товар, и од масивноста на мускулите понекогаш не можат да трчаат. Сигурно, во тој спорт има и такви кои сакаат да го успорат зголемувањето на мускулите со користење на потенцијално опасни допинг супстанци, како хормоналните препарати. Прекумерното развивање на телото на денешните билдери не е можно без користење на хемиски супстанци. Определувањето на супстанци притоа се сретнува доста често, затоа што се почесто се стигнува, и не само преку првите билдери до неса ...

                                     

ⓘ Здравје

 • Пушти снимка Здравје е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или на телесни недостатоци. Оваа
 • Во рамките на дефиницијата за здравје на Светската здравствена организација според којашто здравјето е дефинирано како состојба на целосна физичка, психичка
 • Институтот за јавно здравје е институција на Република Македонија која има фунција за заштита и превентива на населението од болести. Институтот е важна
 • Млекара Здравје Радово - друштво со ограничена одговорност за производство на млеко и млечни производи, со производствени погони во Радово, Куманово
 • Поврзаноста помеѓу користењето на дигитални медиуми и менталното здравје се тема на студија на многу истражувачи - претежно психолози, социолози, антрополози
 • Институт за јавно здравје е институција на Република Македонија која има фунција заштита и превентива на населението од болести. Институтот е важна мултидисциплинарна
 • Здравствена наука е применета наука која се занимава со здравје а вклучува многу поддисциплини. Постојат два пристапа кон здравствената наука: проучувањето
 • го остваруваат својот избор во однос на сексуалното и репродуктивното здравје како и застапување за обезбедување на тоа право. Најголем акцент се става
 • Ахау Чамахез е мајански бог на медицината и доброто здравје
 • стручниот испит работела една година како волонтер во Заводот за ментално здравје за деца и младинци. На Клиниката за детски болести се вработила во 1972
 • но и ветеринарен техничари. Ветеринарната медицина помага на човековото здравје преку следење и контролирање на зоонозите болести кои се пренесуваат од