Back

ⓘ Хуманистички науки
                                               

Факултет за образовни науки - Штип

Факултетот за образовни науки во Штип е основан со Одлука на Универзитетската управа на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на 13 јуни 1995. Факултетот на повисоко наставно-образовно и научноистражувачко ниво во областа на педагогијата и означува нова етапа во развојот на овие дејности чии почетоци датираат од времето на формирањето на Вишата педагошка школа во 1959 година, односно Педагошката академија од 1961 година. До септември 2007 година, Педагошкиот факултет беше во составот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј”. Од септември 2007 година, Педагошкиот факултет влезе во со ...

                                               

Евристика

Евристика е наука за методите во истражувањето на новите сознанија и вештина за пронаоѓање на вистината. Во информатичките науки, евристиката се дефинира како пристап за изнаоѓање соодветен алгоритам што би нѐ довел до точно решение. Во поважните евристички методи се вбројуваат хипотезата, здравиот разум или пак донесување одлука врз основа на претходно стекнатото искуство. Оваа наука е поврзана со многу природни и хуманистички науки кои бараат решение на некој постоен проблем, а меѓу нив се математика, информатика, логика, психологија, филозофија и право.

                                               

Елбасански универзитет

Елбасанскиот универзитет или Универзитет "Александер Џувани", - установа за високо образование сместена во Елбасан, Албанија. Поделена е на пет факултети: природни науки, хуманистички науки, економија, образовни науки и медицински и технички науки. Ректор на универзитетот е Проф. Д-р Скендер Топи.

                                               

Кире Филов

Кире Филов припаѓа на младата генерација македонски историчари и архивисти. Роден е на 6 април 1981 година. Основно и средно образование завршил во родниот Штип. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за историја. Во 2004 се запишува на последипломски студии на истиот факултет и во 2008 година ја одбранил магистерската тема под наслов "Економските и политичките промени во Штип и штипско низ архивската документација 1944-1946 година" и се стекна со научен степен магистер на историски науки и архивистика. Во 2009 година се запишува на докторски студии на Институтот за н ...

                                               

Сенка Анастасова

Сенка Анастасова е докторка по филозофски науки, доцентка при Институтот за општествени и хуманистички науки Скопје. Оhд 2008 година е основачка и раководителка на Истражувачкиот центар во науката и уметноста - Скопје. Доцентка е по предметите: Вовед во студиите на културата, Современи теории на културата, општеството и родот, Вовед во постколонијална критика, Теории на наративните идентитети, Визуелна култура, Теорија на секојдневие и медиуми на постдипломските студии на Институтот за општествени и хуманистички науки- Скопје. Членка е на Асоцијацијата за политички студии во Велика Британи ...

                                               

Универзитет Клајпеда

Универзитетот бил формално основан на 1 јануари 1991 година, со декрет на Сеимас Литванскиот парламент. Новиот универзитет ги инкорпорирал постојните високообразовни институции во градот. Во своето основање, се состоел од 3.000 студенти и три факултети хуманистички и природни науки, поморско инженерство и педагогија. Оттогаш прераснал на седум факултети и осум институти: факултети за природни науки и математика, хуманистички науки, морско инженерство, уметност, педагогија, општествени науки и здравствени науки; Морски институт, Институт за континуирани студии, Институт за крајбрежни истраж ...

                                               

Универзитет "Св. Климент Охридски" – Битола

Универзитет "Свети Климент Охридски" - високошколска установа во Битола, вториот универзитет во современа Македонија, основан на 25 април 1979 г. Со основањето на универзитетот била остварена историската цел за обединување на постојните високообразовни и научно-истражувачки установи од југозападниот регион на Македонија, односно Битола, Прилеп и Охрид, како придонес за порамномерен развој на Македонија. На 8 декември 1994, на денот на Св. Климент Охридски, универзитетот го добил своето денешно име. Универзитетот ја прославил својата 35-годишнина на 25 април 2009. Универзитетот членува во р ...

                                               

Меѓународен балкански универзитет

Меѓународен балкански универзитет - приватен, непрофитабилен универзитет во сопственост на фондации со седиште во Скопје, Македонија. Основан е во 2006 година од Фондацијата за образование и култура "ÜSKÜP".

                                               

Антропологија

Антропологија е наука што се занимава со изучување на човештвото). Антропологија е холистичка наука заради две причини: таа се занимава со човечкото битие само по себе во различните периоди од неговиот развој, како и со различните димензии она што не прави луѓе сите нас. Во центарот на антрополошките изучувања се наоѓа концептот култура низ кој нашиот вид го развил универзалниот капацитет да го согледува светот низ симболи, да учи и предава такви симболи во рамките на едно општество, како и да го менува светот врз база на тие симболи. Основна карактеристика што традиционално ја изделува ан ...

                                               

Мазендерански јазик

Мазендеранскиот или табарски е ирански јазик од групата на индоирански јазици од јазичното семејство на индоевропски јазици. Јазикот воглавно се зборува во Иран, во покраините Мазендеран, Гилан и Голестан. Генетски гледано, јазикот е сроден со гилачкиот јазик, а поодалечен од персискиот јазик.

                                     

ⓘ Хуманистички науки

 • Хуманистичките науки е поим кој ги означува науките како и гранките на знаењето кои ги испитуваат луѓето, нивната култура и самоизразување. За разлика
 • Факултетот за образовни науки а реализатор на студиите се катедрите за педагогија, дидактика и методика и општествени и хуманистички науки како составен дел
 • претходно стекнатото искуство. Оваа наука е поврзана со многу природни и хуманистички науки кои бараат решение на некој постоен проблем, а меѓу нив се математика
 • Поделена е на пет факултети: природни науки хуманистички науки економија, образовни науки и медицински и технички науки Ректор на универзитетот е Проф.
 • Гоце Делчев во Штип, на Факултетот за образовни науки катедра за општествени и хуманистички науки Економските и политичките промени во Штип и штипско
 • 2009 Пораснала во Рим, Италија и во Стокхолм, Шведска и студирала хуманистички науки како и историја на религијата на Универзитетот во Стокхолм Sjöberg
 • 1978, Македонија е докторка по филозофски науки доцентка при Институтот за општествени и хуманистички науки Скопје. Оhд 2008 година е основачка и раководителка
 • хуманистички и природни науки поморско инженерство и педагогија Оттогаш прераснал на седум факултети и осум институти: факултети за природни науки
 • науки -         Туризам и угостителство -         Безбедност -         Политички науки -         Организациски науки и управување Хуманистички науки -         Наука
 • факултет и административни науки Факултет за комуникации Факултет за арт и дизајн Факултет за хуманистички и општествени науки Факултет за образование Правен
 • карактеристика што традиционално ја изделува антропологијата од другите хуманистички дисциплини е нејзиниот акцент на меѓукултурните споредби. физичка антропологија
                                               

Хуманистички науки

Хуманистичките науки е поим кој ги означува науките како и гранките на знаењето кои ги испитуваат луѓето, нивната култура и самоизразување. За разлика од физичките и биолошките науки, а понекогаш и од општествените, хуманистичките науки опфаќаат изичување на јазик, книжевност, уметност, историја и филозофија.

Алис Расмусен
                                               

Алис Расмусен

Алис Расмусен е италијанско-шведска историчарка на уметност и автор, специјалист за историја на уметност, ботаника и Август Стриндберг. Алис Расмусен е ќерка на Луиџи Фалаи и Алис Карлсон. Таа е правнука на Фридрихс Лахс и внук на Чарлс Лахс, чија уметност ја покрива во Södermalm med omnejd i bilder av Charles Lachs Stockholmia förlag, 2009. Пораснала во Рим, Италија и во Стокхолм, Шведска и студирала хуманистички науки, како и историја на религијата на Универзитетот во Стокхолм.