Back

ⓘ Технологија
                                               

Технологија

Технологија е широк концепт кој го опфаќа користењето и разбирањето на алатки и вештини од страна на некое суштество и како тоа влијае на неговата спопсобност да ја контролира и да се приспособи на својата природна околина. Технологијата е израз со етимолошки корени од грчките зборови τεχνολογία - τέχνη и λογία. Изразот "технологија" може да ги претставува материјалните предмети кои ги користи човештвото, како што се: машини, алатки и слично, но може да опфаќа и пошироки теми, како: системи, методи на организација и техники. Изразот "технологија" може да се употребува за општи појави или з ...

                                               

Информатичка технологија

Информатичка технологија е "прибирање, обработка, складирање и дистрибуција на глас, сликовито, текстуални и бројчени информации од страна на микроелектрониката-основни комбинации на компјутерот и телекомуникациите". Терминот во својата модерна смисла за првпат се појавува во 1958 година, статијата била објавена во Harvard Business Review во која авторите Левит и Вислер коментираа "за новата технологија се уште се нема установано едно име". Ние ќе го наречеме информатичка технологија.

                                               

Висока технологија

Високата технологија е најсовремената и најнапредната технологија моментално на располагање. Терминот почесто се користи во однос на микро-електрониката, наместо на другите технологии. Не постои конретна класа на технологија што се смета за високотехнолошка. Дефиницијата се менува со текот на времето - така производите рекламирани како висока технологија во 1960-тите години сега ќе се сметаат, ако не е наречена ниска технологија, барем малку застарени.

                                               

Образовна технологија

Образовна технологија е "студија и етичка практика на олеснување на учење и подобрување на резултатите со создавање, користење и управување со соодветни технолошки процеси и ресурси". Образовната технологија ја подразбира употребата на физички хардвер и образовни теоретски. Тоа ги опфаќа неколку домени, вклучувајќи теоријата на учење, компјутерски-заснована обука, онлајн учење, и каде мобилни технологии се користат, м-учење. Соодветно на тоа, постојат неколку дискретни аспекти за опишување на интелектуални и технички развој на образовна технологија:

                                               

Асистивна технологија

Асистивна технологија - поширок термин што вклучува асистивни, адаптивни и рехабилитациони помагала за лицата со посебни потреби и исто така го вклучува процесот кој се користи во нивниот избор, лоцирање и нивното користење. Луѓето кои имаат попреченост често имаат тешкотии со самостојното вршење на активностите во дневното живеење, дури и со помош на друго лице. Како активности во секојдневното живеење се подразбираат лични потреби како подвижност, јадење, бањање, облекување и чешлање и други. Асистивната технологија ги ублажува ефектите од попреченоста кои ја лимитираат способноста да се ...

                                               

СМД технологија

СМД технологија претставува начин на производство на електрични кола. Електричните елементи за ваквата технологија се специфични, односно нивната конструкција е таква да се овозможи нивно лесно поставување и залемување на печатената електрична плочка.

                                               

Поморска технологија

Морската технологија е дефинирана од WEGEMT како "технологии за безбедна употреба, експлоатација, заштита и интервенција во морската околина". Во овој поглед, според WEGEMT, технологиите вклучени во морската технологија се следниве: поморска архитектура, морско инженерство, дизајн на брод, градење на брод и операции на брод; истражување, експлоатација и производство на нафта и гас; хидродинамика, навигација, поддршка на морска површина и под-површина, подводна технологија и инженерство; морски ресурси ; транспортна логистика и економија ; испорака на копно, крајбрежје, плитко море и длабок ...

                                               

Приказен уред

Приказен уред - излезен уред за претставување на информации во визуелен или допирен облик. Кај електронските приказни уреди, влезните информации доаѓаат од електросигнали. Најчести примери за вакви уреди се телевизорите, мониторите и информативните табли.

                                               

Вилијам Даниел Филипс

Вилијам Даниел Филипс - американски физичар и добитник на Нобеловата награда за физика во 1997, која ја споделил со Стивен Чу и Клод Коен Тануџи.

                                               

Монитор

Монитор е приказен уред кој визуелно ги прикажува сликите кои ги генерира графичката картичка или друг уред со излезна видео порта. Ерата на мониторите покрај постојаните усовршувања воглавно ја означуваат две технологии и тоа првата и постара метода а тоа е со катодна цевка. Таа технологија се одликува со екрани кои зафаќаат поголема површина и имаат заоблен екран. Втората и најнова технологија е монитори кои се прилично слаби и со рамен екран и користат технологија на течен кристал.

                                               

Енергетика

Енергетика - меѓудисциплинска инженерска наука што се занимава со делотворно, безбедно, еколошки безбедно и економски исплатливо добивање, претворање, пренос, складирање и искористување на енергија.

                                               

Информациски и комуникациски технологии

Информациски и комуникациски технологии - збирен назив којшто ја нагласува улогата на обединетите коомуникации, интегрирањето на телекомуникациите и сметачите, како и потребната програмска опрема и системи на складирање коишто им овозможуваат на корисниците да пристапат, да ги складираат, да ги пренесуваат и да ги менуваат информациите. Терминот ИКТ исто така се користи за да се означи конвергенцијата на аудио-визуелни и телефонски мрежи со сметачките мрежи преку единствен систем за поврзување со кабли или врска. Постои голема економски користи од спојувањето на телефонската мрежа со смета ...

                                               

Видео

Видео или видеотехника е заеднички назив за низа технички постапки со кои се остварува снимање, запис, обработка, пренос и прикажување на подвижни слики што се гледаат на телевизискиот или компјутерскиот монитор. Поимот видео се користи во сложенките како што се видеокамера, видеосигнал, видеорикордер, видеокасета, итн., но во секојдневниот говор тој често означува каков било видеозапис или направа за негова репродукција. Попознати аналогни формати на видеозапис за домашна употреба се: VHS, S-VHS, Бетамакс Betamax, Видео 2000, а дигитални се: Quicktime, MPEG-2, MPEG-4, MKV, RMVB и други.

                                               

Господар-роб (технологија)

Master/slave е модел на комуникација каде една машинска опрема или процес има унидиректна/еднонасочна контрола над една или повеќе машински опреми. Веќе кога master/slave релацијата помеѓу машинските опреми е воспоставена, контролата е секогаш во насока од господарот кон робот. Кај некои системи господарот е избран од група квалифицирани машински опреми, со којшто со другите машински опреми играат улога на роб.

                                               

ГПС

Глобален систем за позиционирање или ГПС е единствениот целосно функционален глобален навигациски сателитски систем. Користејќи група од најмалку 24 сателити што пренесуваат прецизни микробранови сигнали, системот овозможува GPS приемниците да ја пресметаат нивната местоположба, брзина, правец и време. Други слични системи се рускиот ГЛОНАСС, најавениот европски Галилео, предложениот COMPASS на Кина и ИРНСС на Индија. GPS системот е развиен од Американскиот Департмент за Одбрана и е официјално именуван NAVSTAR GPS. Групата од сателити е управувана од 50-тиот Space Wing на Американското Вое ...

                                               

Дигитален фотоапарат

Дигитални фото-апарати, или дигитални камери Денеска, најпродавани фото-апарати, всушност, се дигиталните фото-апарати и тие наидоа на широка употреба помеѓу поголем број на луѓе и примена во сите сфери на животот и како такви, вградени се во многу други уреди од ПДА уреди и Мобилни телефони, па сè до внатрешноста на автомобилите. Распространетоста на дигиталните фото-, денеска е поголема од било кога. Најзначајни произведувачи на светскиот пазар се: Канон, Никон, Олимпус, Панасоник, Сони, Тошиба, Пиксел и др.

                                               

Емоџи

Емоџи се идеограми и смешковци кои се користат во електронски пораки и на мрежни места. Примери за емоџи се, и. Тие постојат во различни жанрови, на пр.: изрази на лице, често користени предмети, места, климатски појави и животни. Слични се на емотиконките, но емоџите се слики, додека емотиконките типографски претстави. Поимот емоџи во најстрога смисла на зборот означува слики кои може да се претстават со кодирани симболи, но понекогаш се проширува да ги опфати и налепниците од пораки. Првично поимот емоџи означувал пиктограф и потекнува од јапонските зборови e + moji. Неговата сличност со ...

                                               

Измешана реалност

Мешаната реалност е спојување на реалниот и виртуелниот свет за производство на нови околини и визуелизации, каде физичките и дигиталните објекти коегзистираат и комуницираат во реално време. Мешаната реалност не се одвива исклучиво ниту во физичкиот, ниту во виртуелниот свет, туку е хибрид на реалноста и виртуелната реалност, опфаќајќи ја истовремено зголемената реалност и зголемената виртуелност преку допирна технологија. Првиот допирен систем на мешани реалности што обезбедил обвиткан поглед, звук и допир била платформата "Virtual Fixtures", која била развиена во 1992 година во лаборато ...

                                               

Интранет

Интранетот е генерички термин за собирање на приватни компјутерски мрежи во рамките на една организација. Интранетот ги користи мрежните технологии како алатка за да се олесни комуникацијата помеѓу луѓето или работните групи, да се подобри способноста за споделување на податоци и целокупното знаење на вработените на една организација. Интранетот ги користи стандардните мрежни хардвер и софтвер технологии како што се Ethernet, WiFi, TCP/IP, прелистувачи и опслужувачи. Интранетот на една организација обично вклучува Интернет пристап со заштитен ѕид за да се спречи директен пристап на компјут ...

                                               

Ладен лем

Ладен лем – еден од најчестите дефекти кој се јавува во електронските уреди. Калајот како основен врзувачки материјал-метал, во растопена состојба, при температура од околу 270 °С, се нанесува на печатена плоча за да се оствари електроспроводен спој меѓу компонентите и печатената плоча. Ладен лем е недоволно растопен и загреан калај кој се кристализира и се создава врска која има преоден отпор бидејќи контактот меѓу металите не остварен во целосна смисла. Со текот на времето доаѓа до оксидација на спојот, па преодниот отпор се зголемува додека не дојде до постојан или повремени прекини. Пр ...

                                               

Мобилен телефон

Во пионерската фаза на мобилната технологија 1921 - 1945, доминирале воената и полициската примена. Најголема тешкотија била изградбата на радиопредаватели кои би можеле да функционираат и во автомобил во движење. Во тоа време мобилниот телефон имал значајно големи димензии и трошел многу енергија, па единствено можел да се смести во автомобил, додека џепниот мобилен телефон бил незамислив. Главен технолошки напредок во оваа област е воведувањето на фреквенциски модулации ФМ во 1935 година. Првиот функционален мобилен систем бил инсталиран за потребите на полицијата во 1928 во Детроит. Мак ...

                                               

Мотор со внатрешно согорување

Моторот со внатрешно согорување - мотор во кој согорувањето на горивото се одвива во цилиндар во неговата внатрешност. Во мотор со внатрешно согорување секогаш се создава висока температура и збиени гасови кои ги придвижуваат подвижните елементи на моторот како клип и турбина. Терминот "мотор со внатрешно согорување" најчесто се однесува на мотори со наизменично согорување какви што се познатите четиритактни и двотактни клипни мотори и нивни варијанти како ротационите мотори Венкел. Втората генерација на мотори со внатрешно согорување користи непрекинато согорување на ист принцип како прет ...

                                               

Ракета

Ракетата е, според најширока дефиниција, секое возило, проектил или авион што се движи како резултат на реакција на исфрлање на брз гас од ракетен мотор.

                                               

Репетитор (мрежен уред)

Репетитор е електронски уред што прима сигнали, ги засилува ги испраќа понатаму. Репетиторите се користат за да ја зголемат далечината на пренос на сигналите или да бидат пренесени на другата страна од бариери.

                                               

Телефон

Телефон што значи "оддалечен" и "фон" што значи "звук") е уред за комуникација на далеку, којшто се користи така што прима и пренесува звук од едно место на друго и обратно.

                                               

Apple

Apple Inc., порано позната како Apple Computer, Inc.,е Американска мултинационална корпорација со седиште во Купертино, Калифорнија која дизајнира, развива и продава електроника, компјутерски софтвер и лични сметачи. Нивните најпознати хардверски производи се линијата на компјутери Мак, iPod музички изведувач, iPhone смарт телефон и iPad таблет компјутери. Нивниот софтвер ги вклучува оперативните системи OS X и iOS, iTunes медиа пребарувачот, Safari пребарувачот и iLife и iWork места за креативност и производство. Компанијата беше основана на 1 април 1976 година и инкорпорирана како Apple ...

                                               

VLC media player

ВидеоЛан е проект, воден и составен од тим на доброволци кои веруваат во моќта на слободниот проток кога станува збор за мултимедијата. ВидеоЛан како непрофитна организација ВидеоЛан проектот е поддржан од ВидеоЛан огранизацијата со седиште во Франција. Непрофитната огранизација ВидеоЛан има комитет и членови кои се дел од ВидеоЛан проектот. Моменталното раководство на ВидеоЛан е составено од: Претседавач: Жан Баптист Кемпф Благајник: Реми Дурафорт Секретар: Антоан Целериер Слободен Проток ВидеоЛан произведува бесплатен софтвер за мултимедија, издаван под лиценцата GNU GENERAL PUBLIC LICEN ...

                                     

ⓘ Технологија

 • Технологија е широк концепт кој го опфаќа користењето и разбирањето на алатки и вештини од страна на некое суштество и како тоа влијае на неговата спопсобност
 • Информатичка технологија ИТ е прибирање, обработка, складирање и дистрибуција на глас, сликовито, текстуални и бројчени информации од страна на
 • Високата технологија англиски: high tech е најсовремената и најнапредната технологија моментално на располагање. Терминот почесто се користи во однос
 • Образовна технологија е студија и етичка практика на олеснување на учење и подобрување на резултатите со создавање, користење и управување со соодветни
 • Асистивна технологија - поширок термин што вклучува асистивни, адаптивни и рехабилитациони помагала за лицата со посебни потреби и исто така го вклучува
 • СМД технологија англиски: Surface mount device technology претставува начин на производство на електрични кола монтирани на самата површина на електричната
 • Морската технологија е дефинирана од WEGEMT европска асоцијација од 40 универзитети во 17 земји како технологии за безбедна употреба, експлоатација
 • приказник Посредник човек - сметач Споредба на приказни технологии Доприна технологија хаптика Графички кориснички посредник Сметачки потпомогнато проектирање
 • физика од Масачусетскиот институт за технологија Во 1978, станал член на Националниот институт за наука и технологија Во 1996, го добил Мајкелсоновиот
 • катодна цевка. Таа технологија се одликува со екрани кои зафаќаат поголема површина и имаат заоблен екран. Втората и најнова технологија е монитори кои се
 • согорување, загадување на воздухот, индустриски издувни гасови, акумулаторска технологија и горивни ќелии. електроинженерство машинско инженерство, за машини како
                                               

Топографија на интегрално коло

Топографијата на интегрално коло, претставува техничко решение на еден проблем, што не ги исполнува другите услови кои се неопходни за добивање на заштита како патент. Реализирањето на технолошката идеја се состои во работни операции, чија цел е на многу мал простор да се сместат голем број елементарни компоненти. Врз основа на постојни програми софтвер, тополошките операции ги изведува компјутерот.

IPhone
                                               

IPhone

iPhone е интернет-мултимедијален телефон дизајниран и дистрибутиран од Apple Computer Inc. Телефонот има минимален хардверски интерфејс, и нема вградена тастатура. Тастатурата е виртуелна, бидејќи телефонот работи на Screen Touch. Исто така служи за слушање на музика, и можат да се инсталираат секакви разни апликации.