Back

ⓘ Образование
                                               

Образование

Образование е процес на промена на личноста во посакуваната насока со усвојување на различни содржини во зависност од возраста и потребите на поединци. Образованието вклучува и воспитни, покрај образовните содржини. Најзначајна образовна институција од образовно-воспитен карактер е училиштето. Со развиток на системот за комуникација образованието станува глобален процес каде е тешко да се усмерува само во саканиот правец на одредена социјална заедница. Образованието е процес со кој општеството ги пренесува акумулираните знаења, вештини и вредности од генерација на генерација. Во античките ...

                                               

Средно образование

Средно образование е степенот на образование по основно училиште. Средното образование е генерално завршна фаза на задолжителното образование. Меѓутоа, средното образование во некои земји се вклучува во периодот на задолжително, а во некои на незадолжително образование. Следната фаза на едукација е обично факултет или универзитет. Средното образование се карактеризира со преминот од типично задолжително, сеопфатно основно образование за малолетници кон изборно, селективно, високо образование за возрасни. Во зависност од системот, училиштата од овој образовен степен се нарекуваат средни учи ...

                                               

Министерство за образование на Кина

Министерството за образование на НР Кина е министерство задолжено за образованието во Кина, со седиште во Пекинг. Надлежен орган за министерството е Државниот совет, кој ги пропишува правилата што важат за сите сфери од образовниот систем во земјата. Тука спаѓаат задолжителното основно образование, средната и стручна спрема и високото образование. Меѓу другото, министерството има задача да издава уверенија за наставниот кадар, да спроведува стандардизација на наставната програма и учебниците, да воспоставува стандарди и да врши општ надзор на целиот образовен систем, настојувајќи да ја "ос ...

                                               

Информатичко образование

Образование по сметачки науки или сметачко образование или информатичко образование - науката и вештината за предавање и учење на информатика, сметачи и сметачко размислување. Како поддисциплина на педагогијата, таа исто така се осврнува на поширокото влијание на компјутерската наука во општеството преку нејзиното вкрстување со филозофијата, психологијата, лингвистиката, природните науки и математиката. Во споредба со научното образование и математичкото образование,образованието за компјутерски науки е многу помлада област. Во историјата на сметачите, дигиталните сметачи биле изградени са ...

                                               

Образование во Србија

Образованието во Србија е поделено на предучилишно, основно училиште, средно училиште и високо ниво. Образованието во Србија го регулира Министерството за образование и наука на Република Србија.

                                               

Образование во Македонија

Во почетокот на XIX век во Македонија единствени центри на македонско-словенската писменост биле келијните училишта при црквите и манастирите каде се подготвувал свештенички кадар. Меѓутоа со развојот на трговијата и занаетчиството се создала потреба, а и услови за создавање на училишта со световно образование кои би ги задоволиле потребите на македонското граѓанство. Меѓутоа отварањето на првите световни училишта на макеоднски народен јазик било попречено од неразвиеноста на македонското граѓанство и Цариградската патријаршија, односно грчката пропаганда во Македонија. Патријаршијата во М ...

                                               

Образование во Русија

Во Русија, државата ги обезбедува повеќето образовни услуги и го регулира образованието преку Министерството за образование и наука. Регионалните власти го регулираат образованието во рамките на нивните јурисдикции во доминантната рамка на федералните закони. Трошоците на Русија за образование пораснале од 2.7% од БДП во 2005 година дури на 3.8% во 2013 година, но остануваат под просекот на ОЕЦД од 5.2%. Пред 1990 година, курсот за обука во Советскиот Сојуз траел 10 години, но на крајот на 1990 година, 11-годишниот курс официјално стапи во функција. Образованието во државните средни училиш ...

                                               

Двојазично образование

Двојазично образование вклучува настава на академска содржина на два јазика, на мајчин и втор јазик со различни износи на секој јазик кој се користи во согласност со програмата и моделот. Од средината на 1990-тите години двојазична пристапи кон образованието и високото образование станаа популарни во делови на југоисточна Азија, особено во Тајланд и Малезија, каде што различните модели биле применети, од L2 потопување содржина изучува во не-мајчин јазик да се паралелни потопување, каде основни предмети се изучуваат во двете мајчин јазик и втор јазик обично Македонски. На малезиската влада ...

                                               

Образование во Авганистан

Образованието во Авганистан вклучува дванаесетгодишно образование и високо образование, кое е под надзор на Министерството за образование и Министерството за високо образование во Кабул, Авганистан. Авганистан поминува низ процес на обнова на целата територија на земјата. И покрај назадувањата, институциите се основани низ целата земја. До 2013 година имало 10.5 милиони ученици кои посетувале училишта во Авганистан, земја со население од околу 35.5 милиони луѓе.

                                               

Предучилишно образование

Предучилишно образование, образование во рано детство или детско образование - гранка на теоријата за образование што се однесува на наставата на децата од раѓање до осумгодишна возраст. Традиционално, ова е еднакво на трето одделение. ПО се појавило како поле на студии за време на просветителството, особено во европските земји со високи стапки на писменост. Продолжило да расте во текот на 19 век, бидејќи универзалното основно образование станало норма во западниот свет. Во последниве години, образованието образование во рано детство станало преовладувачко прашање за јавна политика, бидејќ ...

                                               

Образование во Албанија

Образованието во Албанија за основно, средно и високо ниво во најголема мера е поддржано од самата држава. Академската година е многу слична на онаа како во САД, часовите започнуваат во септември или октомври и завршуваат во јуни или јули. Албанскиот јазик е наставен јазик во сите државни училишта. Образованието се одвива во три фази како основно, средно и универзитетско образование. Има околу 5000 училишта низ целата држава. Основното образование е задолжително од 1 до 9 одделение, но повеќето ученици продолжуваат барем до средно образование. Учениците мора да ги положат матурските испити ...

                                               

Болоњска декларација

Болоњската декларација е заедничка декларација на европските министри за образование, потпишана во Болоња на 19 јуни 1999 година, а се однесува на реформата на системот за високо образование во Европа и претставува темел на Болоњскиот процес. Според оваа декларација реформите и имплементацијата на Болоњскиот процес завршуваат во 2010 година.

                                               

Гимназија

Гимназија е средно училиште за општо образование која ги подготвува учениците за факултет. Името потенува од античкиот грчки збор "γυμνάσιον" кој претставува физичко и интелектуално образование на младите. Во германскиот јазик и во поголемиот дел од Европа денешниот збор "гимназија" го задржал значењето на интелектуално образование, а во англискиот за зборот "-gym" останало значењето за физичко.

                                               

Екстракција потпомогната со ензими

Екстракција потпомогната со ензими е еден вид на предтретман на матријалот за екстракција со соодветно избран ензим со цел да се подобри приносот и квалитетот на екстрактот на економичен и безбеден начин.

                                               

Меѓународна матура

Организацијата на Меѓународна матура е создадена 1968 година и е признаена како водач во меѓународно-насоченото образование во светот. Тоа е непрофитабилна, мисионерска организација која е прифатена во 1595 училишта во целиот свет. Оваа организација нуди четири вида програми во над 121 држава во светот и има околу 200 000 ученици. Програмите се: "Diploma Programme" - програма, наменета за учениците од трета и четврта година на средно образование; "Primary Years Programme" - програма, наменета за учениците од пониските одделенија на основното образование; "Career-related Programme" - програ ...

                                               

Образование за одржлив развој

Образованието за одржлив развој била програма на ООН која се дефинира како образование што поттикнува промени во знаењето, вештините, вредностите и ставовите за да се овозможи поодржливо и поправедно општество за сите. ООР има за цел да ги зајакне и опреми сегашните и идните генерации да ги исполнат нивните потреби користејќи избалансиран и интегриран пристап кон економските, социјалните и еколошките димензии на одржливиот развој. ООР е термин што најмногу се користи на меѓународно ниво и од ООН. Агендата 21 бил првиот меѓународен документ што го идентификувал образованието како основна ал ...

                                               

Професор

Професор е личност која изведува, односно се занимава со предавање одреден предмет во средно училиште, факултет или некаква академија. Најчесто, професорот е човек со завршен факултет и положен стручен испит. Факултетските професори мора да имаат завршено магистратура и докторат и да бидат избрани во научно звање. Во Република Македонија постојат неколку научни звања: асистент, доцент, вонреден професор и редовен професор. Нивниот избор во исто или во повисоко звање се одвива на секои пет години. Постои и титула "емеритус" Emeritus, којашто се дава на пензионирани професори, кои и понатаму ...

                                               

Тутор (приватен)

Туторот е приватен инструктор кој учи поединечни ученици по некој конкретен предмет или вештина. Таквиот,еден-на-еден" метод му дава на туторот да го подобри знаењето или вештините на ученикот многу побрзо одколку кога истиот би бил во училница. Туторите се обично приватно најмени и платени од страна на учениците, нивните семејства или агенции. Многу од нив посетуваат студенти на кои им треба драстично подобрување на знаењето или решавање на други проблеми; многу од нив предаваат и доста напреден материјал за ученици со особени способности и мотивација. Туторство е називот на процесот при ...

                                               

Факултет

Факултет претставува работна единица во рамките на еден универзитет. Факултетот претставува посебна школска установа на која се образуваат кадри во различни дисциплини. На крајот на студиите, факултетот на своите студенти им поделува дипломи кои се гарант за одредена титула и знаење во одредена област.

                                               

Фаре

Овој прилог е за програма на Европската Унија. За другите значења на Фаре, види Фаре облакодер. Фаре програмата е еден од трите претпристапни инструменти финансирани од Европската Унија за поддршка на земјите од централна и источна Европа во нивните подготовки за приклучување на Европската Унија. Создадена е во 1989 година како помош за реконструкција на полската и унгарската економија. Од Полска и Унгарија, Фаре го прошири покривањето и на десет други земји. Оваа програма дава поддршка на осум од десетте земји кои пристапија кон ЕУ во 2004 година, како и земјите што пристапија во 2007 год ...

                                     

ⓘ Образование

  • Образование лат. educatus, educate, educere - изнесува, ducere - водење, едукација е процес на промена на личноста во посакуваната насока со усвојување
  • Министерот за образование и наука е министер во Министерството за образование и наука на Република Македонија, која институција била основана во 1991
  • Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа
  • Средно образование е степенот на образование по основно училиште. Средното образование е генерално завршна фаза на задолжителното образование Меѓутоа
  • Министерството за образование на НР Кина кинески: 教育部 пинјин: Jiàoyùbù е министерство задолжено за образованието во Кина, со седиште во Пекинг. Надлежен
  • Образование по сметачки науки или сметачко образование или информатичко образование - науката и вештината за предавање и учење на информатика, сметачи
  • и високо ниво. Образованието во Србија го регулира Министерството за образование и наука на Република Србија. Почетоците на образованието во Србија датираат
  • на Империјата на Инките било поделена на две сфери: образование на високата класа и образование на останатото население. Кралската класа и неколку останати
  • се создала потреба, а и услови за создавање на училишта со световно образование кои би ги задоволиле потребите на македонското граѓанство. Меѓутоа отворањето
Образованието на Инките
                                               

Образованието на Инките

Образованието на Инките за време на Империјата на Инките било поделена на две сфери: образование на високата класа и образование на останатото население. Кралската класа и неколку останати избрани класи од населението биле образовани од амаутите, односно "мудрите луѓе". Амаутите сочинувале специјална класа на луѓе. Меѓу нив биле филозофи, поети и свештеници кои ја зачувувале оралната историја на Инките.

Гувернанта
                                               

Гувернанта

Гувернанта е вработено лице чија задача е да ги учи и подучува децата во едно семејство. За разлика од дадилката или бебиситерката гувернантата игра улога на учителка во домот, која ги учи децата оние работи кои се очекувале од жената од средна класа: француски или друг јазик, свирење на пијано или друг музички инструмент и малку сликање и поезија. Кога момчињата ќе потпораснат, гувернантата ја заменува тутор.

Додипломски студии
                                               

Додипломски студии

Додипломски студии е етапа од образовниот процес која следи по средното образование и е предуслов за постдипломските студии. На крајот на овие студии, студентите добиваат диплома и може да ја додадат придавката дипломиран во своето звање. Одредени струки, во Македонија и во странство, на крајот на додипломските студии го даваат звањето магистер.

                                               

Постдипломски студии

Постдипломски студии е етапа од образовниот процес која следи по додипломските студии. Во склопот на постдипломските студии влегуваат студиите од втор и трет циклус, како и професионалните дообучувања, специјализациите и програми за сертификати, каде предуслов за упис е диплома. По завршувањето на студии од втор циклус обично се добива звањето магистер, а по завршувањето на студии од трет циклус - доктор. Постдипломските студии се вбројуваат како дел од високото образование.

                                               

Учебна година

Учебна или академска година е временскиот период кога една образовна институција одржува настава. Распоредот и начинот на кој е поделена учебната година зависи од етапата на образованието и од јуристидцијата каде се наоѓа образовната институција. Во Македонија, основното и средното образование имаат учебни години составени од две полугодија. Секое полугодие има све тримесечја. Високото образование во Македонија ја дели академската година на сва семестри: летен и зимски.