Back

ⓘ Наука
                                               

Наука

Наука - систем кои ги гради и организира знаењата во облик на проверливи објаснувања и предвидувања за универзумот. Во постарите и блиско поврзаните значења, "наука" се однесува на самиот систем на знаење, на видот на кои може рационално да се објасни и примени. Уште од класичната антика, науката како тип на знаење била близу поврзана филозофијата. На запад за време на раниот современ период зборовите "наука" и "филозофија на природата" понекогаш биле користени наизменично, и сè до XIX век природна филозофија се сметала за гранка на филозофијата. Во современата употреба сепак, "наука" најч ...

                                               

Информациска наука

Информациската наука е интердисциплинарна наука која првенствено се занимава со анализи, собирање, класификација, манипулација, чување, пребарување и ширење на информациите. Информациската науката е често погрешно се смета за гранка на информатиката. Сепак, таа е многу посеопфатна, интердисциплинарна наука, во која се обединети не само аспекти на компјутерските науки, туку и различни на други области како што се архивирањето, когнитивните науки, трговијата, комуникациите, правото, библиотекарството, музеологијата, менаџментот, математиката, филозофијата, јавната политика и социјалните науки.

                                               

Министерство за образование и наука на Македонија

Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на државната управа. Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на: воспитанието и образованието од сите видови и степени; организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката; воспитанието и образованието на децата на нашите ра ботници на привремена работа и престој во странство; верификацијата на струките и профилите во образованието; ученичкиот и студент ...

                                               

Византиска наука

Византиска наука - има важна улога во преносот на класичните знаења на исламскиот свет и во ренесансна Италија, а исто така и во преносот на средновековната арапски наука кон Европа. Нејзината богата историографска традиција ги зачувала древните знаења врз кои се темелеле уметноста, архитектурата, книжевноста и технолошки достигнувања.

                                               

Егзактна наука

Поимот екзактна наука се однесува на оние научни полиња каде се вршат особено прецизни предвидувања и строги методи на тестирање на хипотези, особено репродуктивни опити со измерливи предвудувања и мерења. Изразот имплицира поделба на овие полиња, и другите полиња како социологијата и економиката, каде предвидувањето и експериментирањето се потешки. Исто така терминот укажува на тоа дека првите се постриктни, а со тоа и поточни/посигурни од вторите. Денес ваквата подлеба се смета за старомодна, и затоа научниците многу ретко го употребуваат овој термин. Изразите цврста наука, чиста наука, ...

                                               

Наука за податоци

Науката за податоци е меѓудисциплинарна област која користи научни методи, постапки, алгоритми и системи за да извлече знаење и корисни информации од многу структурирани и неструктурирани податоци. Науката за податоци е поврзана со податочно рударење, машинско учење и големи сетови податоци. Науката за податоци е "концепт кој ги обединува дисциплините: статистика, анализа на податоци и нивните сродни методи" со цел да се "разберат и анализираат реалните појави" преку податоците. Оваа наука користи техники и теории извлечени од многу полиња во контекст на математика, статистика, компјутерск ...

                                               

Општествени науки

Општествени науки се група на академски дисциплини што ги проучуваат човечките аспекти на светот. Тие се засноваат на примена на научни методи во изучувањето на човечката средина. Исто така се познати како меки науки. Психологија го изучува човечкиот ум и однесување; социологија го разгледува човечкото општество и човечките врски остварени во неговите рамки; политичките науки го изучуваaт владеењето на различните групи и земји; комуникација - текот на дискурсот низ различните медиуми; а економија ги разгледува производството и распределбата на богатство во општеството.

                                               

Преведувачка наука

Науката за преведување е дисциплина што содржи елементи од општествени науки и хуманитарни науки, што се справува со систематското проучување на студиите на одредени теории, опишувањето и промената на преведувањето, толкувањето или и на двете дејности. Науката на преведување може да биде нормативна или описна. Како една посебна дисциплина, студиите на преведувањето имаат некои сличности со различните полиња на таквите преведувачки студии. Тоа вклучува компаративна литература, информатика, историја, лингвистика, филологија, филозофија, семиотика, терминологија и така натаму. Треба да се зем ...

                                               

Академик

Академик е личност која работи како истражувач, на универзитет или слична научна институција. Академик влече корени од грчкиот збор ακαδημία, или во превод академија. Во различни делови од светот титулата академик има различни значења и примени. Така на пример во Обединетото Кралство оваа титула е во блиска врска со титулите: Професор, Предавач и Читач. За разлика од ова во многу Европски земји па и во Македонија, титулата Академик е врвна титула за еден научен работник, и се доделува само на заслужни професионалци со добро искуство и импресивни резултати во нивната работа. Титулата во Мак ...

                                               

Документација

Општо земено, документација е било кој материјал за комуникација што се користи за да објаснат одредени карактеристики на еден предмет, систем или процедура. Често се користи во контекст на инжинеринг, каде што генерално се користат книги или компјутерски податотеки што означуваат структура и компоненти, или од друга страна, операција на систем/производ.

                                               

Епидемиологија

Епидемиологија - наука за факторите кои влијаат врз здравјето и болестите кај населенијата и претставува основа и логика на интервенциите кои се вршат во интерес на јавното здравје и превентивната медицина. Таа се смета за основна методологија на истражувањата за јавното здравје и има големо значење во медицината која се заснова на докази за идентификување ризични фактори за одредена болест и определување на оптималните пристапи на лекување кон клиничката пракса. Во истражувањето за преносливи и непреносливи болести, работата на епидемиолозите се протега од истражување на појавата на епиде ...

                                               

Информација

Информација - поим со многу различни значења во зависност од контекстот, но по правило е блиску поврзана со концепти како значење, знаење, инструкција, комуникација, репрезентација, и ментален стимул. Под информација го подразбираме само она сознание кое го менува знаењето на приемачот, односно сознанието кое дава ново знаење, различно од претходното. Овој термин денес е присутен во сите области на човековата дејност: техника, кибернетика, информатика итн. Според Б.Шешиќ, информација е испраќање, пренесување и примање на податоци и комуницирање со помош на знаци меѓу човекот и човекот, чов ...

                                               

Научен метод

Научниот метод или научниот процес е од фундаментално значење за научното истражување или при стекнувањето на ново знаење засновано на физички доказ од страна на научната заедница. Научниците користат набљудувања и просудување за да предложат пробни објаснувања за природните феномени, наречени хипотези. Според важечката претпоставка на методолошкиот материјализам, настаните што можат да се набљудуваат во природата можат да се објаснат само со природни закони, без да се претпостави постоењето или непостоењето на натприродното. Предвидувањата од овие хипотези се тестираат со различни експери ...

                                               

Отворен пристап

Отворен пристап означува бесплатна достапност на дигитални содржини преку интернет. Најпозната и најлесно изведлива форма на отворен пристап е објавување стручно рецензирани научни трудови од академски списанија без очекување авторите да бидат платени за тоа. Два важни документа на меѓународно ниво кои се однесуваат на отворениот пристап се Будимпештанската иницијатива за отворен пристап од 2002 година и Берлинската декларација за отворен пристап до знаење од природните и општествените науки од 2003 година. За постигнување отворен пристап, воглавно се применуваат две главни насоки, или нив ...

                                               

Проект

Проект е привремен ангажман чија цел е создавање на уникатен производ или услуга. Под "привремен" се подразбира дека проектот завршува на одреден датум. "Уникатен" подразбира дека конечниот резултат на проектот е различен од резултатите на другите резултати или функции на организацијата.

                                               

Процес

Процес е след на операции или настани што се јавуваат по природен или вештачки пат, и водат кон одреден резултат. За извршување на еден процес неопходно е време, простор, експертиза или некој друг ресурс. Еден процес може да се идентификува по промените што ги создава во карактеристиките на еден или повеќе предмети. Спореди: проект и структура. Поврзано: управување со процеси и теорија на процесите.

                                               

Факт

Факт е следното: Генерално, факт е настан што се има случено или изјава што е вистинита во одредена објективна смисла, без разлика на тоа дали некој ја зема за вистина или не. Некогаш, се разбира, има разлики во мислење над тоа што е фактички, и постојат одредени методи за минимизирање на тие разлики. Во право, факт е изјава што е прифатена како вистинита од страна на порота или судија по преглед на доказите. Во наука, факт е податок поддржан од научен експеримент. За еден податок да биде прифатен како научен факт, неопходно е повеќе квалификувани личности да дојдат до него; но дури и тога ...

                                               

Хипотеза

Хипотеза или темел, основа, база. Научната хипотеза мора да биде проверлива и заснована на претходни набљудувања или продолжение на научни теории.

                                               

Институт за научни информации

Institute for Scientific Information е основан во 1960 година од Eugene Garfield. Во 1992 година ISI премина во сопственост на Thomson Scientific & Healthcare и беше преименуван во Thomson ISI, а денес се нарекува Thomson Scientific. Денес оваа институција претставува дел од корпорацијата Thomson Reuters. ISI нуди пристап до повеќе референтни списанија и бази на податоци. Оваа институција е специјализирана за анализа на цитати и за библиометриска анализа – поле од науката кое е основано од Eugene Garfield. ISI во своите реферативни списанија и бази на податоци покрива неколку илјади научни ...

                                               

Science Citation Index

Science Citation Index претставува реферативно спиание кое е основано од страна на Institute for Scientific Information во 1960. Денес ова реферативно списание е во сопственост на Thomson Reuters. Во оnline верзијата на ова реферативно списание се пренесуваат податоци од околу 6400 водечки светски научни списанија од областа на науката и технологијата. Online верзијата на ова реферативно списание достапна е преку Web of Science базата на податоци, која пак, претставува дел од Web of Knowledge. Со пребарување низ оваа база на податоци може да се дојде до информации за тоа кои се референците ...

                                     

ⓘ Наука

 • Наука - систем кои ги гради и организира знаењата во облик на проверливи објаснувања и предвидувања за универзумот. Во постарите и блиско поврзаните значења
 • Министерот за образование и наука е министер во Министерството за образование и наука на Република Македонија, која институција била основана во 1991
 • Информациската наука или науката за информациите е интердисциплинарна наука која првенствено се занимава со анализи, собирање, класификација, манипулација
 • Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа
 • Византиска наука - има важна улога во преносот на класичните знаења на исламскиот свет и во ренесансна Италија, а исто така и во преносот на средновековната
 • Применета наука е примена на занењето од една или повеќе природни научни полиња со цел за решавање на практични проблеми. На пример, разните видови на
 • описна наука која своето внимание го насочува кон опишувањето на планетата Земја. Во потесна смисла, географијата е и природна и општествена наука бидејќи
 • употребуваат овој термин. Изразите цврста наука чиста наука фундаментална наука се многу слични. Граници на науката Фундаментална наука Чиста наука
 • цел да се разберат и анализираат реалните појави преку податоците. Оваа наука користи техники и теории извлечени од многу полиња во контекст на математика
 • се употреби терминот транслатологија се поврзува со наука за преведување. Сепак, терминот наука за преведување Translation Studies се употребува во
 • конкретен контекст кој се однесува на социологијата, наука воспоставена во XIX век како прва наука која ќе го проучува општеството. Според оваа дефиниција
Министер за образование и наука на Македонија
                                               

Министер за образование и наука на Македонија

Министерот за образование и наука е министер во Министерството за образование и наука на Република Македонија, која институција била основана во 1991 година. Актуелен министер за образование и наука на Република Македонија е Мила Царовска. Следува список на досегашни министри за образование и наука на Република Македонија:

Применета наука
                                               

Применета наука

Применета наука е примена на занењето од една или повеќе природни научни полиња со цел за решавање на практични проблеми. На пример, разните видови на инженерство се во потесно сродство со "применетите науки". Применетите науки се од голема важност за развојот на технологијата. Употребата на една применета наука во индустриски рамки обично се нарекува истражување и развој.

Природни науки
                                               

Природни науки

Природни науки се системи на знаења чија основна цел е да се проучи природата и процесите поврзани со неа. Во групата на природните науки влегуваат математиката, физиката, хемијата, биологијата, сите гранични науки помеѓу овие науки, а понекогаш ја вклучуваме и географијата во групата на природните науки, иако таа е и општествена наука.

Весела наука
                                               

Весела наука

Ниче вели дека за "Веселата наука" la gaya scienza вреди сето она што е речено за "Зора" - речиси во секоја реченица од ова дело провејуваат длабочината и "највисоката надеж".

                                               

Беконов метод

Беконовиот метод е истражувачки метод развиен од Френсис Бекон. Тој е предвесник на научниот метод. Методот бил претставен во Беконовата книга Novum Organum, што значи Нов Органон, и тој требало да го замени методот преставен во Аристотеловиот Органон. Тоа е индуктивниот метод, што треба да го замени дедуктивниот.

                                               

Критериум

Критериум е стандард, правило, тест или, општо земено, појдовна точка во однос на кој може да се донесе оценка или одлука за определен поим или проблем.

Машинство
                                               

Машинство

Машинство или машинско инженерство е инженерска струка. Таа ги спојува инженерската физика и математика со принципи од науката за материјали со цел да дизајнира, анализира, произведе и одржува машински системи. Машинството е една од најстарите и најразновидните инженерски дисциплини.

                                               

Парадигма

Од крајот на 1960-тите, зборот парадигма се однесува на мисловна шема во било која научна дисциплина или друг епистемолошки контекст. Најпрвин, зборот е специфичен за граматиката: Меријам-Вебстер речникот од 1900 го дефинира само неговото техничко користење во контекст на граматика или, во реторика, како поим за илустративна парабола или бајка.

                                               

Academicus

Academicus - Меѓународен научен списание е научно списание со отворен пристап на англиски јазик, рецензирана, основана и режија од 2008 година од страна на Арта Мусарај. Тоа е објавенa во Албанија, полугодишнo, pISSN 2079-3715 и 2309-1088 eISSN.