Back

ⓘ Математика
                                               

Математика

Математика претставува логички строго изучување на теми, како: квантитет, структура, простор и промена. Исто така, математиката е збир од знаења кој претставува предмет на дедуктивно расудување, почнувајќи со аксиоми и дефиниции. Математиката се користи во науката, инженерството, геодезијата, медицината и економијата. Зборот "математика" доаѓа од старогрчкиот збор μάθημα што значи наука, знаење или учење и μαθηματικός, што значи љубител на учењето.

                                               

Применета математика

За ефикасно решение за проблемот на движење на автомобил по одредена рута, потребна е алатка од комбинаторна оптимизација и целобројно програмирање. Применетата математика е гранка од математиката која се занимава со математички методи кои наоѓаат примена во науката, инженерството, бизнисот, информатиката и индустријата. Така применетата математика е комбинација од математичка наука и знаења од специфични области. Терминот, применета математика, исто така опишува професионална специјалност во која математичари работат практични проблеми преку формулирање и проучување со помош на математичк ...

                                               

Елементарна математика

Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните и средните училишта. Најосновните од нив се: алгебра, аритметика и Евклидова геометрија. Следното ниво погоре се тригонометријата, понапредната алгебра и основната аналитичка геометрија, за на крајот, обично да се заврши со основите на линеарната алгебра и математичката анализа. Иако овие математички области се "етикетирани" како елементарни, сепак за да не дојде до недоразбирање, да напоменеме дека во нивни рамки постојат и многу " ...

                                               

Ред (математика)

Ред - збир на математички објекти a i {\displaystyle a_{i}}, односно a 1 + a 2 +. + a n +. {\displaystyle a_{1}+a_{2}+.+a_{n}+.}. Објектите a 1, a 2., a n., {\displaystyle a_{1},a_{2}.,a_{n}.,} кои уште се нарекуваат членови на редот може да означуваат броеви, функции, вектори, матрици итн. Врз основа на тоа, се разликуваат бројчени редови, функционални редови, векторски редови, матрични редови итн. Наместо споменатиот развиен запис на редот, често се користи скратениот запис ∑ k = 1 ∞ a k, {\displaystyle \sum _{k=1}^{\infty }a_{k},} или понекогаш уште пократкиот ∑ a k. {\displaystyle \sum ...

                                               

Израз (математика)

Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичките знаци може да означуваат бројки, променливи, операции, функции, децимали, групирање, и други аспекти на сиктансата.

                                               

Член (математика)

Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од другите членови со знаците + или −. На пример, во 3 + 4 x + 5yzw 3, 4 x и 5 yzw се членови. друг пример би бил 3x+4x-2x што се членови поврзани со горенаведениот пример Во контекст на полиномите, "член" понекогаш значи моном со коефициент: to collect like terms in a polynomial is the basic операција of making it a линеарна комбинација на засебни мономи. Една низа честопати се претставува како збир од нејзините членови. Но во општ математички смисол, ...

                                     

ⓘ Математика

  • Математика претставува логички строго изучување на теми, како: квантитет, структура, простор и промена. Исто така, математиката е збир од знаења кој претставува
  • чистата математика каде се изучуваат апстрактни поими. Активностите во применетата математика се тесно поврзани со истражувањата во чистата математика Слика2:
  • Институтот за математика при Природно - математичкиот факултет во Скопје е најстарата научно - наставна установа во Македонија која подготвува кадар од областа
  • Елементарната математика според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните
  • Функционално програмирање Член математика Redden, John. Elementary Algebra. Flat World Knowledge, 2011. Алгебарски израз - Математика за сите македонски
  • посебен дел од една равенка, низа или друг поголем израз. Во елементарната математика членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ
  • помножено со истата величина. Член математика Израз математика Формула Список на равенки Равенство Нееднаквост математика Неравенство Алгебра Хемиска равенка
  • универзитетски професор. Димитровски е роден во Скопје во 1934 година. Дипломирал математика на Природно - математичкиот факултет во Скопје во 1958 година, а докторирал
  • својства се занимава една цела математичка дисциплина наречена линеарна алгебра. Соодветствување математика Морфизам Проекција математика Топологија
  • војните бил главен инспектор по математика и физика во Министерството за просвета и е автор на многу учебници по математика и физика за средните бугарски
                                               

Институт за математика

Вториот циклис студии по математика магистерски студии им овозможуваат на студентите да ги профилираат своите знаења во специјалности, зависно од нивните лични желби и/или од општествените потреби. Со завршувањето на магистерските студиии студентите се стекнуваат со звањето магистер по математика и примени.

Бернулиев опит
                                               

Бернулиев опит

Во веројатностa и во статистиката, Бернулиев опит или Бернулиева распределба B, p ∈ е случаен опит кој има точно два можни исходи. Соодветно на тоа, случајната променлива на Бернулиев опит е Х ={0.1} каде што Обичајно е да едниот исход се "именува" успех, а другиот неуспех не мора да се согласува со реалното значење на исходите.

                                               

Бином

Стојановска, Л. 2010. "Бином". Посетено на 1 декември 2014. Златковска, Снежана 2010. "8-мо Тема3 Работни листови". Посетено на 1 декември 2014. "Алгебарски рационални изрази". 2010. Посетено на 1 декември 2014.

Броен систем
                                               

Броен систем

Броен систем - систем на запишување на броевите, како и математичката нотација за броевите, со употреба на графеми или симболи. Постојат повеќе бројни системи од кои најпознати се: Двоичен броен систем Десетичен броен систем Осмеречен броен систем Шесторен броен систем Седмеречен броен систем Единечен броен систем Четворен броен систем Петорен броен систем Третичен броен систем Шеснаесетеречен броен систем

Геометриска прогресија
                                               

Геометриска прогресија

Геометриска прогресија е низа во која количникот на било кои два последователни члена е константен. На пример a n, a n+1, a n+2. Бројот r уште се нарекува количник на геометриската прогресија, каде што: r = a n + 1 a n. {\displaystyle r={\frac {a_{n+1}}{a_{n}}}.} Во геометриска прогресија количникот r ≠0. Секој нареден член на геометриска прогресија може да се добие со множење на претходниот член со количникот r. На пример, низата {1, 3, 9, 27, 81.} е геометриска низа со количник 3.

Дваесетаголник
                                               

Дваесетаголник

Правилен дваесетаголник може да се конструира со помош на линијар и шестар. Една од можните конструкции се надоврзува на конструкцијата на десетаголник. Доволно најпрво да се конструира правилен десетаголник, а потоа и симетрали на страните и во пресекот со кружницата да се добијат уште десет точки кои со темињата на десетаголникот ќе ги сочинуваат дваесетте темиња на правилен дваесетаголник.

Единаесетаголник
                                               

Единаесетаголник

Единаесетаголник – многуаголник со единаесет темиња и единаесет страни. Правилен единаесетаголник не може да се конструира со линијар и шестар.

Зафатнина
                                               

Зафатнина

Зафатнина или волумен е квантификација на тоа колку простор зафаќа еден објект. SI единицата за зафатнина е кубен метар. Зафатнината на цврст објект е бројна вредност дадена за да го опише тридимензионалниот концепт за тоа колку тој зафаќа простор. Еднодимензионалните објекти, како оската и дводимензионалните објекти, како квадратот немаат зафатнина во тродимензионалниот простор. Зафатнината е фундаментален параметар во термодинамиката.

                                               

Извод на сложена функција

Нека f: } се реални функции од една променлива такви што постои составот: h = = f) {\displaystyle \ h==f\left\right)}. Тогаш за првиот извод на h {\displaystyle h} важи: h ′ x = f ′ g x) g ′ x {\displaystyle h^{\prime }x=f^{\prime }\leftgx\right)g^{\prime }x}

Несвојствен интеграл
                                               

Несвојствен интеграл

Несвојствениот интеграл за функцијата f ∈ R)\forall c_{1},c_{2}> c_{0}|\int _{c_{1}}^{c_{2}}fxdx|