Back

ⓘ Министерство за образование и наука на Македонија
Министерство за образование и наука на Македонија
                                     

ⓘ Министерство за образование и наука на Македонија

Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на државната управа.

Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на:

воспитанието и образованието од сите видови и степени; организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката; воспитанието и образованието на децата на нашите ра ботници на привремена работа и престој во странство; верификацијата на струките и профилите во образованието; ученичкиот и студентскиот стандард; технолошкиот развој, информатиката и техничката култура; информациониот систем; меѓународната научно-техничка соработка; надзорот од неговата надлежност и врши други работи утрврдени со закон.

Во состав на Министерството за образование и наука се:

Педагошка служба; Бирото за развој на образованието; Управата за равој и унапредување на образованието на јазиците на националностите и Државниот просветен инспекторат.

Бирото за развој на образованието има својство на правно лице.

                                     
  • поранешен министер за Министерство за образование и наука на Македонија и пратеник во Собранието. Адеми е роден во 1985 во селото Опае, Липково, и е доктор по
  • Министерство за култура на Република Македонија е министерство во состав на Владата на Република Македонија Министерството било формирано по добивањето
  • здравство на Република Македонија Министерство за надворешни работи на Република Македонија Министерство за образование и наука Извештај за следењето на примената
  • Министерство за финансии на Република Македонија - министерство во состав на Владата на Република Македонија Министерството било формирано во 1992 година
  • голема заслуга за развој на наставата во овие училишта имал Јордан Хаџи Константинов - Џинот. Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието
  • здравственото осигурување на населението. Моментален министер за здравство е Венко Филипче. Цели на македонското министерство за здравство се: да ги ги врши
  • Министерството за надворешни работи на Република Македонија е министерство во Владата на Република Македонија задолжено за управување со односите со други
  • идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност. Ова министерство било создадено со осамостојувањето на Република Македонија во 1991
  • целото министерство Органи во состав на министерството се: Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање. Бирото за јавна безбедност