Back

ⓘ Х.Е.Р.А.
                                               

Хиперболичен косинус

Хиперболичен косинус – парна функција, чиј домен се движи во границите, а кодоменот во границите "1,∞), со минимум во нулата. Оска на симетријата е y-оската и нема асмиптоти. Една од дефинициите на оваа функција е: cosh ⁡ x = e x + e − x 2 {\displaystyle \operatorname {cosh} x={\frac {e^{x}+e^{-x}}{2}}}

                                               

Равенка на рамен бран

За да ја изведеме равенката на рамен бран да претпоставиме дека изворот на бранот се наоѓа во координатниот почеток О на правоаголниот координатен систем и изведува хармонски осцилации. Бранот се шири во насока на х-оската, а честичките на средината осцилираат во насоката на y-оската. Нека со А е означена амплитудата, со Т периодот, а со f = 1/T фреквенцијата на бранот. Равенката на изворот на бранот може да се прикаже со: y = A sin 2π/ t Честичките кои се подалеку од изворот ќе почнат да осцилираат со некое задоцнување во однос на изворот, значи фазно заостануваат. За да се прошири бранот ...

                                               

Список на македонски историчари

                                               

Палеоархеј

Палеоархејот, исто така наречен палеоархаик или палеоархејска ера, ― геолошка ера во рамките на архејскиот еон. Тој се протега на временски период од пред 3600 до 3200 милиони години, ерата е дефинирана хронометриски и се поинакви на одредено ниво на карпестиот дел на Земјата. Името потекнува од старогрчкиот збор палеос. Најстариот утврден животен облик на фосилизирани бактерии во микробиолошки слоеви, 3480 милиони години, пронајдени во формацијата Дресер во Западна Австралија, е од оваа ера. Во овој период бил создаден првиот суперконтинент Валбара. За време на оваа ера, голем астероид, о ...

                                               

Рудина (Свети Николе)

Рудина - археолошко наоѓалиште во Свети Николе Наоѓалиштето претставува населба од римско време. Се наоѓа во јужниот дел на градот, на височинка што се издига на десната страна од патот кон железничката станица Овче Поле. На самиот врв има зарамнето плато, издолжено во правец север-југ, кое зафаќа простор од 300 Х 150-200 м. Според кажувањето на мештаните, при обработувањето на нивите биле вадени камени блокови од темели на објекти, а биле најдени и повеќе монети од кои се зачувани само две,од императорите Проб и Диоклецијан. И денес на површината, освен градежен материјал, може да се срет ...

                                               

Свети Спас (Свети Николе)

Свети Спас - археолошко наоѓалиште во Свети Николе Наоѓалиштето претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 500 м од центарот на градот во јужен правец и во близината на наоѓалиштето Рудина. Претставува терасеста височинка на која, со градежните работи за локалниот ТВ-репетитор бил откриен и отворен гроб – тип циста, од монолитни плочи од песочник и со димензии од 1.87 Х 0.78 Х 0.81 м. Покојникот бил положен на плеќи врз исто таква монолитна плоча. Најдени се две монети, едната на Диоклецијан а другата на Константин. Може да се претпостави дека во оваа некропола биле пог ...

                                               

Малино (археолошко наоѓалиште)

Малино - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Малино. Наоѓалиштето претставува осамен наод од римско време. Меѓу лапидите во Заводот и музеј во Штип се наоѓа надгробен споменик донесен во првата половина на педесеттите години од селото Малино, наоѓалиште непознато, со димензии од 2 џ 0.50 Х 0.11 м. Поделен е на калкан, едикула и натписно поле. Во средината на калканот има розета, над неа пинија, а лево и десно полумесечини. Во едикулата се претставени две машки фигури облечени во различни долги облеки и со фризури со куси кркми прилепени за челото. Едната држи стап и меч во деснат ...

                                               

Алголска променлива ѕвезда

Алголска променлива ѕвезда или двојка од алголски тип - класа на затемнувачки двојни ѕвезди сродни со ѕвездата Алгол која е нивен прототип од развојно гледиште. Ваквата ѕвезда е полураздвоен двоен системи чија главна составница е ѕвезда од првичен тип во главната низа која не ја пополнува нејзината Рошеова шуплина, додека постудената, послаба, поголема и помалку масивна втора составница лежи над главната низа на Херцшпрунг-Раселовиот дијаграм и ја пополнува Рошеовата шуплина. Во нејзината рана историја, вторичната ѕвезда била помасивна, развивајќи се прва и преполнувајќи ја нејзината Рошео ...

Х.Е.Р.А.
                                     

ⓘ Х.Е.Р.А.

Х.Е.Р.А. е непрофитна организација формирана со слободно здружување на граѓаните, со цел остварување на основното човеково право на жените, мажите и младите да бидат информирани и да можат слободно да го остваруваат својот избор во однос на сексуалното и репродуктивното здравје, како и застапување за обезбедување на тоа право.

                                     

1. Мисија

Најголем акцент се става на информирање, застапување, обезбедување на услуги или препраќање до услуги за унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје, ХИВ/СИДА, инфекции пренесени преку сексуален и крвен пат, несакана бременост и избегнување на небезбеден абортус. Активностите се наменети за општата популација, со особено внимание кон младите, сиромашните и оние кои немаат пристап до услуги и не ги оставаруваат своите права.

                                     

2. Активности

 • Обезбедување на техничка и менторска поддршка на младински граѓански организации кои работат на програми за врсничка образование
 • Развивање и дистрибуција на образовни материјали и публикации во полето на сексуалното и репродуктивно здравје
 • Младински центар за сексуално и репродуктивно здравје" Сакам да знам" – обезбедување на доверливи и бесплатни здравствени и социјални услуги од областа на сексуалното и репродуктивното здравје за сите адолесценти и млади на возраст од 14 до 25 години, особено за сиромашните вклучувајќи ги и Ромите и ранливите групи во рамки на заедничка програма и соработка со ЈЗУ Здравствен дом – Скопје и Министерство за здравство
 • Спроведување на бихевијорални и социјални истражувања во доменот на сексуалното и репродуктивно здравје и права
 • Теренско ХИВ/СИДА советување и тестирање меѓу ранливи групи и групи кои се со најголем ризик за ХИВ инфекција, вклучувајќи лица кои користат дроги, сексуални работнички, мажи кои имаат секс со мажи, млади, затвореници и Роми, во рамки на заедничка програма и соработка со релевантни граѓански здруженија и Институтот за јавно здравје
 • Младински пиер образовен центар – организирање на работилници за врсничка образование за сексуално и репродуктивно здравје меѓу младите и адолесцентите во Скопје
 • Учество во Мониторинг комисијата за евалуација на имплементирање на Националната стратегија за млади 2005 – 2015
 • Бесплатна СОС телефонска линија за превенција на ХИВ/СИДА и Полово преносливи инфекции
 • Зајакнување на капацитетите на локалните граѓанските организации на полето на ХИВ/СИДА превенцијата и сексуалното и репродуктивното здравје меѓу младите, сиромашните и ранливите групи
 • Спроведување на терески превентивни/образовни активности меѓу ранливи и маргинализирани групи, вклучувајќи Роми, млади и адолесценти сместени во социјални установи, сексуални работнички, мажи кои имаат секс со мажи во координација и поддршка на партнер организации и институции од владиниот и невладиниот сектор
 • Образовни работилници за превенција од семејно и родово насилство меѓу младите Роми
 • ХИВ/СИДА Советувалиште – обезбедува широк опсег на ХИВ/СИДА услуги, вклучувајќи пред и пост доверливо и доброволно советување и тестирање, советување и обезбедување на ХИВ/СИДА третман, палиативна и социјална грижа за луѓето кои живеаат со ХИВ/СИДА, бесплатни кондоми, образовни материјали и други превентивни советувања и услуги, во рамки на заедничка програма и соработка со Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби
 • Национален Y-PEER тренинг за тренери во областа на ХИВ/СИДА превенцијата и сексуалното и репродуктивното здравје
 • Програма за врсничка образование за ХИВ/СИДА и сексуално и репродуктивно здравје меѓу млади – обука на врснички едукатори и тренери како и организирање на пиер образовни активности работилници, делење на кондоми и образовни материјали и организирање на младински забавни настани помеѓу младите во рамки на и вон училишните активности како во урбаните така и во руралните подрачја низ републиката
 • Организирање на превентивни и социјални кампањи/настани за подигање на јавната свест во однос на ХИВ/СИДА превенцијата, сексуалното и репродуктивното здравје и човековите права
                                     
 • Х кирилица: х глаголица: - 27 буква во македонската азбука но исто така се употребува и во скоро сите јазици што користат кирилична азбука. Буквата
 • Р кирилица: р глаголица: - 21 буква од македонската азбука. Буквата ја има во сите кирилични азбуки и скоро секаде има иста звучна вредност r Буквата
 • Дела од Џ. Р Р Толкин на проектот Гутенберг англиски Дела од или за Џ. Р Р Толкин на Семрежниот архив англиски Дела од Џ. Р Р Толкин на LibriVox
 • принуден да емигрира во Италија. Автор е на статии и публикации за македонското прашање. Д - р Христо Татарчев е роден на 16 декември 1869 година во Ресен
 • хортикултура, ловство екологија: Акад. Ѓорѓи Филиповски до 12. Х 2006 Проф. д - р Њупчо Групче од 12. Х 2006 Медицина, стоматологија, фармација, ветерина: Акад
 • изглед кој е ист со латинската буква A. Буквата А е првата буква од македонската азбука. Самогласката а се пишува во оние зборови што во некои наши говори
 • буква од проширената кирилица. Изгледа како вкрстување на буквите р и х но не е лигатура што може да се состави. Буквата се користела во азбуката на
 • централен комитет на ВМОРО, Спомени на д - р Христо Татарчев София, 1928, страница 100. Основаването на ВМРО записи на Иван Х Николов съобщава Христо Шалдев
 • другарите ни Бугари политички затвореници во Бодрум Кале. П. Тошев Х Матов Ив. Х Николов 1902 Факсимил од писмо на Христо Матов Споменикот Паднати
 • јазик од романската група на јазици. Негова матична земја е Франција, а мајчин јазик е и во Белгија, во Валонија и Брисел, Швајцарија, Луксембург, Монако