Back

ⓘ Ред (математика)
                                     

ⓘ Ред (математика)

Ред - збир на математички објекти a i {\displaystyle a_{i}}, односно a 1 + a 2 +. + a n +. {\displaystyle a_{1}+a_{2}+.+a_{n}+.}.

Објектите a 1, a 2., a n., {\displaystyle a_{1},a_{2}.,a_{n}.,} кои уште се нарекуваат членови на редот може да означуваат броеви, функции, вектори, матрици итн. Врз основа на тоа, се разликуваат бројчени редови, функционални редови, векторски редови, матрични редови итн. Наместо споменатиот развиен запис на редот, често се користи скратениот запис ∑ k = 1 ∞ a k, {\displaystyle \sum _{k=1}^{\infty }a_{k},} или понекогаш уште пократкиот ∑ a k. {\displaystyle \sum a_{k}.} За редот се вели дека е конвергентен ако постои конечна гранична вредност lim n → ∞ S n = S, {\displaystyle \lim _{n\to \infty }S_{n}=S,} каде што важи S n = a 1 + a 2 +. + a n {\displaystyle S_{n}=a_{1}+a_{2}+.+a_{n}}. S {\displaystyle S} се нарекува сума на редот, а S n {\displaystyle S_{n}} е n-та парцијална сума на редот. Ако ред не е конвергентен, тогаш се вели дека е дивергентен. Редот може да биде и во обликот

∑ k = − ∞ + ∞ a k =. + a − n +. + a − 1 + a 0 + a 1 +. + a n +., {\displaystyle \sum _{k=-\infty }^{+\infty }a_{k}=.+a_{-n}+.+a_{-1}+a_{0}+a_{1}+.+a_{n}+.,} на пр. Лоранов ред, но и во обликот ∑ i, j = 1 ∞ a i k = a 11 + a 12 +. + a 1 n +. + a 21 + a 22 +. + a 2 n +. +. + a n 1 + a n 2 +. + a n +., {\displaystyle \sum _{i,j=1}^{\infty }a_{ik}=a_{11}+a_{12}+.+a_{1n}+.+a_{21}+a_{22}+.+a_{2n}+.+.+a_{n1}+a_{n2}+.+a_{nn}+.,}
                                     
  • Математика претставува логички строго изучување на теми, како: квантитет, структура, простор и промена. Исто така, математиката е збир од знаења кој претставува
  • Матрицата погоре има m редици и n колони. За таа матрица велиме дека е од ред m n читај ем - по - ен Елементите на матрицата може да бидат броеви, но и
  • помножено со истата величина. Член математика Израз математика Формула Список на равенки Равенство Нееднаквост математика Неравенство Алгебра Хемиска равенка
  • универзитетски професор, математичар. Митриновиќ завршил студии по математика во 1932 година, а докторирал во 1933 на Филозофскиот факултет во Белград
  • Функционално програмирање Член математика Redden, John. Elementary Algebra. Flat World Knowledge, 2011. Алгебарски израз - Математика за сите македонски
  • закон може да се однесува на повеќе нешта: Во човечките општества, закон е ред норми што можат да бидат социолошки и филозофски или семантички во смисла
  • римскиот исусовски колегиум. Од 1736 година се нижеле неговите дисертации од математика геофизика, механика, оптика, астрономија и геодезија. Многу патувал и
  • математиката, но во математичката логика спаѓаат и области од чистата математика кои не се директно поврзани со основни прашања. Заедничка тема во математичката
  • делот со променливите. Тренчевски, Констадин Димовски, Дончо 2002 Математика за I година за реформираното гимназиско образование. Просветно дело.
  • родители биле професори по математика и особено ја споделил наклоноста на неговиот татко кон физиката. Тој студирал хемија, математика и физика во Амстердамскиот