Back

ⓘ Архивски знаци
                                               

Опис и попис (архив)

Опис и попис - единствени методи за извршеното одбирање на архивскиот од документарниот материјал од страна на имателите при што се евидентира архивскиот материјал, што настанал во текот на една година и истиот се попишува комисиски најдоцна до 31 март наредната година. Пред попишувањето и опишувањето на архивскиот материјал комисијата утврдува дали целокупниот архивски материјал е на лице место, потоа материјалот се средува според архивските знаци, а внатре според основните броеви и датуми од деловодникот.

                                     

ⓘ Архивски знаци

0701 - Документација и преписка за изградба и функционирање на електронски систем ; 0702 - Документација и преписка за чување и заштита на електронски документи резервни заштитни примероци, пренесување и сл;
                                     

1. Посебен дел

Посебен дел се пополнува согласно организационата структура на имателот на архивскиот материјал по сектори и одделенија или кај приватни иматели со посебна структура.

                                     
  • Личен архивски фонд претставува збир на документи кои се органски произлезени од дејноста на едно лице. Терминологијата поврзана со архивскиот материјал
  • помош се состојат од: стручна помош во изработка на планови и листи, на архивски знаци на канцелариското работење, одбирање, евидентирање и прием на материјал
  • комисијата утврдува дали целокупниот архивски материјал е на лице место, потоа материјалот се средува според архивските знаци а внатре според основните броеви
  • најстарите и најзначајните храмови во потпелистерскиот регион. Од пишани архивски документи се дознава дека црквата е обновувана во XVIII век, односно во
  • МАКСтат. Државен завод за статистика. Русиќ, Бранислав. Дебрца - Брежани. Архивски фонд на МАНУ АЕ 89 1. Описи на ИМ Посетено на 3 ноември 2019. Претседателски
  • 2002. Посетено на 19 октомври 2016. Русиќ, Бранислав. Дебрца - Слатино. Архивски фонд на МАНУ АЕ 89 1. СЛАТИНО - SLATINO - Дома Weebly. Посетено на 19