Back

ⓘ Преведувачка наука
                                     

ⓘ Преведувачка наука

Науката за преведување е дисциплина што содржи елементи од општествени науки и хуманитарни науки, што се справува со систематското проучување на студиите на одредени теории, опишувањето и промената на преведувањето, толкувањето или и на двете дејности. Науката на преведување може да биде нормативна или описна. Како една посебна дисциплина, студиите на преведувањето имаат некои сличности со различните полиња на таквите преведувачки студии. Тоа вклучува компаративна литература, информатика, историја, лингвистика, филологија, филозофија, семиотика, терминологија и така натаму. Треба да се земе предвид дека во англискиот јазик, кога ќе се употреби терминот транслатологија се поврзува со наука за преведување. Сепак, терминот наука за преведување се употребува во англискиот јазик, додека во францускиот јазик се употребува терминот la traductologie.

                                     

1. Културното преведување

Тоа е едно ново поле, што е од голем интерес за науката за преведување. Културното преведување е одреден концепт кој се употребува во културолошките студии за да упати на процесот на трансформација, лингвистика и се друго што содржи некоја култура. Концептот го користат јазичарите како алатка или метафора при анализирање на природата на преобразба, односно трансформација на културата. На пример етнографијата се смета за преведена приказна на некоја апстрактна култура.

                                     
  • Калина Малеска - македонска писателка, преведувачка книжевна теоретичарка и професорка. Родена е во 1975 година во Скопје. Има издадено две збирки раскази:
  • Тие имале една ќерка, Ержебет Наѓ 1927 - 2008 унгарска писателка и преведувачка Ержебет Наѓ се омажила за Ференц Јанош. Имре Наѓ не се противел на врската
  • класичната филологија. За македонската култура од особено значење е неговата преведувачка дејност на Илијада од Хомер, Скендербег од Григор Прличев и на други
  • Значајно место во творечката активност на Т. Китанчев, зазема и неговата преведувачка дејност. Тој ги превел на бугарски јазик, Дон Кихот од Сервантес, расказите
  • оригиналот што повеќе било карактеристика за Европа додека кинеската преведувачка теорија идентификува разновидни критериуми и ограничувања во преведувањето
  • просветен и книжевен центар. Во манстирските конаци се одвивала плодна преведувачка препишувачка и оригинална книжевна дејност. Најдени значајни македонски